Kirkebok for Støren prestegjeld

Budal sogn 1765-1774

1765   1766  1767  1768  1769  1770  1771  1772  1773  1774

 

Budalen 1765

Fest Circumcif: Conf: 24. Introd: Hans Dyrvolds og Peder Kiønaasens qdr.
publ. abs: Gunild Pedersd. Hermoe for Leyermaal med Soldat Ole Absolons. Bones begge deres første gang.
døbt Ole Liens S: Ole Sp. Lars Vold.
døbt Hans Dyrvolds D. Marit Sp: Jon Sverdal, Kirsti ibid.
it: Peder Enoddens og Guri Storbudals D: Kari Sp. Ole Enodd, Giertrue Lillebudal; forældrene ere kun trolovede.

Dom. Remin: Conf: 32. introd. Ole Liens og Ole Hestflaattens qdr.
døbt Ole Hestflots S: Jon. Sp. Ouden Enlie, Marit Hestflaat.
døbt Lars Enliens D. Siri Sp. Siver Krigsvold, Kari Enodd.
døbt Ingbregt Kolbensraaens D. Giertrue Sp. Peder Kolbensraaen, Margrete Hegvold.

Dom: Palm: Conf: 82. introd. Johan Bakkens og Lars Enliens qdr.
døbt Johan Bakkens D. Goloug, Sp: Ole Hestflaat, Berit Lien.
Begraven Ouden Enlie 67 aar gl: Ellev Lillebudal 36 aar, Goloug Pladsen 83 aar, Kari Pladsen 55 aar, Marit Hans D: Dyrvold 5 maaneder.

Die 1 Aprilis Cop: Soldat Peder Olsen Enodd med Guri Jens D. Storbudal.

Dom: 1 p. Trin: Conf: 27. introd: Tarald Enliens qde: confir. hans av Lars Enlie hiemedøbte Søns daab. Barnets N. Colbanus. Sp: Lars Enlie, Siri ibid.
Begraven Erik Krigsvold 70 aar. Anders Lillebudal 61 aar, Else Bierkaas 75 aar, Barbroe Sørmoen 81, Hans Jonsen Sverdal 23 aar gl: Erik Johans. Storøe?? 15 aar. Randi Helgesd: Kiønaasen 47 aar.

Fest vis. Mar. -

D: 3 Jul: Cop: Peder Peders. Kiønaas med Kari Ols D: Enlien.

Dom: 14 p. Trin: Conf. 53.
døbt Ole Storøes D: Magnild Sp: Joen Sverdal, Marit Storøe.
Gravfest Ingbor Hestflot, 57 aar, Berit Pedersd. Moen, 8 aar, Ole Olsen Lien, 7 maaneder gl.

eodem Die. Confirm: Hr Lie efterfølgende.
Drenger
1. Erik Sivers. Krigsvold 15 aar.
2. Arent Hansen Dyrvold 16 aar.
3. Ole Arents. Solemsvold 15 aar.
4. Anders Jons. Hestflot 16 aar
5. Jørgen Ellingsen Solem 22 aar.

Piger.
1. Kari Johansd. Bakken 15 aar.
2: Guri Johansd. ibid. 16 aar.
3. Kari Jonsd. Sverdal 16 aar.
4. Kiersti Halvorsd. Krigsvold, 16 aar.
5. Beret Arntsd. Storøe 15 aar.
6. Helle Ellingsd. Solem 20 aar.
7. Ingbor Ellingsd. Solem 16 aar.
8. Kiersti Andersd. Lillebudal 15 aar.
9. Brynild Hansd. Dyrvold 14 aar.

?? same dag Trol.: Jens Anders. Lillebudal med Kiersti Olsd. Storlie. Forl: Ole Enodd, Lars Budal.

Dom: 18 p. Trin: Conf: 93. intr. Arnt Sætters qde, it. Ole Storøes og Ole Brandeggens qdr.
bapt: Ole Brandeggens S. Ole. Sp: Ole Storlie og Agathe ibid:
itm. Siver Kolbensraaens S. Peder. Sp. Peder Kolbensraaen, Marit Budal.

eod: Die. Copul: Ole Mathiasen Foldstad og Marit Pedersd. Hougen.
Gravfest Ellev Lillebudal 99 aar gl: Ole Gudmunds. Moe 84 aar. Ingbregt Plads: 47 aar. Berit Budal 43 aar. Randi Kiønaasen 48 aar. ?? Marit Storøe 78 aar.

 

Budalen 1766

Fest: Circumc: Xsti. Confit. 7. introd: Hans Dyrvolds qde og Ole Storlies qde.
Døbt Ole Storlies S: Peder. Sp: Lars Budal, Gunild Krigsvold.
døbt Soldat Jens Lillebudals og Kiersti Olsdr. Fosterfolks Deres S. Anders. Sp: Lars Lillebudal. Kari Enodd.
gravfest Ingrie Hougen 84.

Dom: Læt: Conf: 10. introd: Joen Sverdals, Joen Hestflots, og Svend Budals qdr.
Døbt Joen Sverdals S: Hans. Sp: Ole Sverdal Guri ibid:
Joen Hestflots Søn Haagen. Sp: Ole Enodd, Berit ibid:
Svend Budals D. Ingbor, Sp: Ole Krigsvold, Kiersti Hougen.

Dom: 2 p: Trin: Conf. 104. Et uægte Pigebarn, Beret, Sp: Stephen Enodd, Kari Lillebudal, Faderen er Lars Ols. Hougen, Mod: Enke Siri Olsdr. Lillebudal.
Trol: Bergsvend Ols. Enodd med Marit Olsdr. Øgdal. Forl: Jon Sverdal, Peder Svends. Vollum.

12 p: Trin: Conf: 15 -

17 p: Trin: Conf: 122.
Døbt Bergsvend Enodds S: Ole. Sp: Ole Enodd, Kiersti Sverdal.
Peder Enoddens D. Beret. Sp: Jens Budal og Kari Enodd.

22 Septbr. Copul: Jens Anders. Lillebudal og Kierstie Olsdr. Storlie.
I Budals Sogn blev ingen Konfirm: dette aar.

 

Budalen 1767

Dom: septuages: Conf: 10. introd. Stephen Enoddens, Ole Liens og Ole Krigsvolds qdr.
eod: Die. bapt. Stephen Enoddens S: Ole Sp: Ole og Karie Enodden.
Ole Krigsvolds S: Esten, Sp: Tarald Enlie, Beret Sverdal.
Ole Liens D: Kierstie. Sp: Peder Enodd, Ingbor Kiønaasen.

Die 13 Jun: Bed. Prædikken. Conf. 39. -

Fest. Trin: Conf: 82.
Gravfest Lars Audens. Enlie 35 aar gl:
Publ: absolv. Halvor Eriks. Pladsen for Synd contra 7 prædept??.

Dom: 8 p: Trin: Conf. 6.
Døbt Peder Normoens S: Ole. Sp: Ole Storlie og Marit Storbudal.

Fest: Mich. Confit. 129. introd: Peder Normoens qde,
begraven gamel Esten Solum, 85 aar.

 

Budalen 1768

Fest. Circumc. Xsti: Conf: 12. introd. Iver Bierklies qde.
Gravfest Marit Krigsvold 78 aar gl:
Trolovet Halvor Eriks. Eenlie og Kiersti Olsdr. Sverdal. Forl: Lars Budal og Jon Sverdal.

Dom: Læt: Conf: 9. introd: Ole Mathias. Sverdals qde.
Døbt Ole Storliens Søn Niels. Sp: Siver Krigsvold, Marit Brandeggen.
it: Jon Sverdals Tvill: S: Ole, Sp: Peder Vollum, Guri Sverdal.
it: Joen Sverdals D. Kiersti, Sp: Ingbregt Eenlie, Kari Lilbudal.
it: Ole Liens D: Kari. Sp: Johan Bakken Inger ibid:
it. Ole Sverdals D: Guru. Sp: Jon Hestflot, Kari Hougen.

Dom: 3. p: Trin: Conf: 126. introd: Ole Hestflots, Tarald Eenlies, Peder Kiønaasens, Svend Budals, Jens Lilbudals, Ole Storliens, Siver Krigsvolds og Ole Birkliens qdr.
Døbt. Svend Budals S: Arne. Sp: Jens Budal, Marit ibid.
Ole Hestflots S: Lars. Sp: Niels Klokker, Gunild Eenlie
Tarald Eenlies D: Kari. Sp: Stephen Eenodd, Kiersti Krigsvold.
Jens Lilbudals D. Brynild. Sp: Peder Enodd, Brynild Storlie.
Confirm: Peder Kiønaasens hiemedøbt Søns Daab N. Peder. Sp: Ingbregt Kiønaas, Kari Lilbudal.
Gravfæst efterfølg: Knud Eenmoe 80 aar, Guri Bakken 72 aar. Kiersti Sverdal 36 aar. Kiersti Jonsdr. ibid: 7 uger, Ole Storliens S: Niels 16 uger, Anders Arents. Storøes D: Guru 14 uger, Ole Sverdals dr. Guru 7 uger gl:

20. Jun: Copul. Soldat Ingbrigt Jons: Hestflot, og Enke Gunild Larsdr. Eenlie.

Dom: 14 p: Trin: Conf 33. -

18 p: Trin: Conf. 93. Same dag holdt Confirmation med Efterskrevne

Drengene
1. Haagen Peders. Moen 17 aar
2. Johannes Ols. Søremoen 17 aar
3. Peder Eriks. Sverdal 16 aar
4. Peder Peders. Hougen 18 aar
5. Lars Arents. Eenlie 18 aar

Piger
1. Anne Andersdr. Hestflot 16 aar
2. Kirsti Jensdr. Budal 15 aar
3. Marit Jonsdr. Hestflot 17 aar
4. Gunild Hansdr. Hougen 16 aar
5. Giertrue Iversdr Storøesetter 18 aar
6. Ingri Halvorsdr. Eenlie 17 aar

3die Octbr Copul. Halvor Eriks. Eenlie og Kierstie Olsdr. ibid.

 

Budalen 1769

Fest epiph: Conf: 46. introd. Peder Enoddens, Halvor Pladsens, Anders Hyttens qdr.
Døbt Peder Enoddens Søn Ole. Sp: Ole Enodd, Ingbor ibid,
Anders Hyttens S: Ole Sp: Svend Budal, Marit Brandeggen.
Halvor Pladsens D. Golloug. Sp: Tarald Enlie, Guri ibid.

eod Die Trolovet, Arent Ellings: Solem med Pige Guri Hansdr. Budal. Forl: Lars Budal, Hans Hougen.

Gravfest qde Anne Zachariasdr Eenlie 67 aar gl: begraven Joen Sverdals Søn, Ole, gl: 26 uger.

Dom: Oc: Confit: 21. introd. Ingbregt Eenliens qde.
Døbt Ingebregts Søn Lars. Spons: Joen Hestflot, Marit ibid:
it. Iver Bierkliens S: Ingbregt. Sp: Johan Bakken, Ragnild Lien.
it. Ole Krigsvolds D: Marit. Sp: Lars Storbudal, Guri Krigsvold.
Same dag døbt Enkemand Peder Bierkenaas og Siri Olsdr Lilbudal Deres Søn Peder, Sp: Peder Eenodd, Ingebor ibid: Forældrene var ikke trolovede, men Deres barn blev døbt af Hr Ole Lie for ægte paa 2de mænds Caution, at forældrene skulde ægte hinanden. Hr. Lie er derfor ansvarlig selv for denne forretning. Ole Lie forrettede Tienesten denne Dag.-

Dom: 2 p: Trin: Conf: 99. introd: Hans Dyrvolds, Iver Bierklies, og Ole Krigsvolds qder.
Døbt Hans Dyrvolds Datter Marit. Sp: Ole Hestflaat, Marit ibid:
Graffæst Ingbregt Eenlies Søn Lars, 10 uger gl:

Dom: in Albis i Størens Kirke trolovet ungekarl Anders Larsen Vold og Pige Kari Larsdr. Storbudal. Forlov: Svend Storbudal, Ingbregt Eenlie.

D: 5 Jun: Copul: Anders Lars. Vold og Kari Lars!! Storbudal.

Dom: 13 p: Trin: Conf: 25. Døbt Lars Iversen Sætterengens S: Iver. Sp: Peder Busæt, Berit Nordlykken.
Begravet Hans Houens Kone Ingrie gl: 61.
Trolovet Enkemand Joen Hansen Sverdal og Lisbet Helges Dr. Einmoen. Forlov: Joen Hestflot og Peder Odden.-
Soldat Peder Iversen Storøesætter og Kari Joens Dr. Sverdal. Forl: Lars Røe og Arne Sætter. -
Enkemand Peder Olsen Bierkaas og Enken Siri Olsdr. Lillebudal. Forl: Peder Kiønaasen og Esten Storbudal.

Dom: 20 p: Trin: Conf: 105. introd. Lars Sætterengs og Steffen Oddens qdr.
Døbt Steffen Oddens Dr. Kiersti. Sp: Joen Sverdal, Giertrud Broebacken??.

 

Budalen 1770

Dom: Septuag: Confit: 9. introd: Sivert Krigsvolds, Ole Norliens, Ingebregt Eenliens og Arne Solems qder.
Døbt Sivert Krigsvolds S: Peder. Sp: Johan Backen, Rangnild Bierklie.
Arne Solems S: Erik. Sp: Jens Budal, Marit Budal.
Ingebregt Eenliens S: Lars. Sp: Joen Hestflot, Kari Vold.
Peder Storøesætters Tvillingbørn: D: Ingebor Sp: Joen Sverdal, Lisbet Sverdal. D: Beret. Sp: Ole Brandeggen, Marit Brandeggen. Forældrene kun trolovede.
Begravet Joen Sverdals Søn. Peder - 12 aar.
Trol: ungkarl Joen Evensen Storlien med Pige Ingrie Ingebregts Dr. Eenlien. Forl: Ole Eenodden, Hans Hougen.

Fest: Annunc: Mariæ. Conf: 41. intr: Jens Lil-Budals, Anders Volds qder.
Døbt Anders Volds S: Lars. Sp: Lars Vold, Marit Budal.
Svend Budals S: Anders. Sp: Lars Budal, Giertrue Kiønaas.
Jens Lil-Budals D: Giertrue. Sp: Peder ??, Ingebor Odden.
Trol: Soldat Joen Estensen Biørklien med Pige Anne Knuds Dr. Sørmoen. Forl: Peder Rønningen, Gudmund Hougen.

26 Mart: Copul: ungkarl Joen Evensen Storlien og Pige Ingrie Ingebregts Dr. Eenlien.
Enkemd. Peder Olsen Birkaas og Enke Sirie Ols Dr. Lil-Budal.

Dom: 1 p: Trin: Conf: 80. intr: Svend Budals, Ole Mathiesens qder.
Same Dag bleve følgende Confirmerede i alt 17 Personer.

Drenger
1. Ole Pedersen Biørkaas 18 aar.
2. Ole Pedersen Biørkaas 16 aar.
3. Ole Larsen Eenlie 18 aar.
4. Ellev Sivertsen Krigsvold 17 aar.
5. Ole Arentsen Sætter 16 aar.
6. Peder Mathiesen Kiønaas 16 aar.

Piger
1. Gunil Zacharias Dr. Hougen 17 aar.
2. Dorthe Peders Dr. Nordmoen 16.
3. Beret Jens Dr. Budal 16.
4. Marit Siverts Dr. Krigsvold 16.
5. Ingebor Johans Dr. Backen 17.
6. Kirstie Johans Dr. Backen 15.
7. Gunild Ols Dr. Storøe 17 aar.
8. Ingebor Ols Dr. Storøe 16.
9. Karie Peders Dr. Biørklie 19.
10. Rangnild Ols Dr. Sørmoen 15.
11. Ingrie Ols Dr. Storøe 17.

Dom: 4 p: Trin: Conf: 12. Døbt Joen Stormoens D: Ingebor. Sp: Peder Nordmoen, Mad. Hagenes.
Begravet Anne Anders Dr. Lil-Budal - 28 aar, Jens Budals Dr. Ingrie - 8 aar. Ole Storliens Datter Beret - 2 aar.

9de Julij Copul: Soldat Joen Estensen Biørklie og Anne Knuds Dr. Sørmoen.

Dom: 15 p: Trin: Conf: 108. intr: Joen Sverdals qde.
Døbt Joen Sverdals S: Peder. Sp: Peder Eenodden, Ingebor Storøesætter.

Dom: p: Nat: Xsti. Conf: 55. intr. Ole Bierkliens qde.
Døbt Halvor Pladsen S: Ingebregt. Sp: Jens Budal, Mad: Hagenes.
Ole Bierkliens D: Kari, Sp: Sivert Krigsvold, Halvor Brandeggen.
Trol: Landværn Soldat Thor Evensen Nordløcken med Pige Ingebor Ellevs Dr. Backen. Forl: Anders Storøe, Peder Rønningen.
Begravet Joen Sørmoens qde, Anne Knuds Dr. - 25 aar.

 

Budalen 1771

Dom: Judica. Conf: 25. Intr. Halvor Platsens, Lars Lillebudals qder.
Døbt Lars Lillebudals S: Peder. Sp: Stephen Enodden, Karie Kiønaasen.
Tarald Enlies D: Beret. Sp: Peder Enodden, Gunild Lars D. Eenlie.
Begravet Anders Joensen Hestflaat - 21 aar. Ole Svehrdahls S. Mathias - 6 maaneder.

Dom: 1 p. Trin: Conf: 105. Intr: Tarald Eenliens qde.
Døbt Ole Hestflaatens S: Anders. Sp: Joen Hesteflaat, Giodda Dyrvold.
Confirm: Iver Brandeggens S: Thore, Sp: Ole Bierklie, og Marit Brandeggen.
Begravet. Svend Budals S: Anders. 3 aar.

24 Junij Copuleret Skieløber Sold: Ungk: Thore Evensen Nordlykken og Pige Ingebor Ellevs D. Bachen.

Dom: 17 p: Trin: Conf. 114. Intr: Ole Hestflaatens qde.
Begravet. Lars Sør Moens Hust. - 52 aar.

 

Budalen 1772

Dom: 1 p: Epiph: Confit: 15. Intr: Ole Sverdals qde.
Døbt Ole Sverdals D. Guru. Sp: Jon Hesteflot og Lisbet Sverdal.
Begravet Ole Bersvends. Einodden 68 aar og hans Kone Kari Larsdatter 69 aar. Jon Ellings. Sollum 20 aar. og Kari Larsdatter Baken 56 aar gammel.

Fest: Annunc. Mariæ Confit. 57. Intr: Anders Vollums, Ingebrigt Enliens, Peder Storøsætters og Peder Einoddens qvder.
Døbt Peder Einoddens Søn Jens, Sp: Lars Budal og Lisbet Sverdal.
Anders Vollums Søn Lars, Sp: Ole Hesteflot, Berit Normoen.
Peder Storøesætters D. Gunild, Sp: Jon Sverdal, Marit Storøe.
Arn Sollums D: Kiersti, Sp: Jens Budal, Siri Sollum.
Begravet Jon Sverdals Søn Peder 1 aar, Ingebrigt Einliens Søn 6 dage gammel.
Trolovet Skiløber Erik Siverts. Krigsvold med Pige Kiersti Anders D: Lille Budal. Flm: Johan Baken, Lars Lille Budal.
Skiløber Jon Jons. Buesæt med Pige Inger Hans D. Haugen. Flm: Jens Storbudalen og Peder Rønning.

Dom 4 p. Trinit: Confit: 60. Intr: Peder Bierkaas qde.
Døbt Peder Bierkaas D: Margrethe. Sp: Svend Budal, Kari Bierkaas.

Die 13 Julii - Copuleret Skieløber Erich Siverts. Krigsvold med Kiersti Andersd D: Lille Budalen.
item: Skieløber Jon Jons. Busæt med Ingri Hans D: Haugen.

Dom: 17 p Trinit: Confit 114. Introd: Esten Solums, Anders Hyttepladsens og Ole Raaphaugens qdr.
Døbt Anders Hyttepladsens Søn, Peder, Sp: Ole Enodden, Ingebor ibid.
it: Ole Raaphaugens S: Erik, Sp: Lars Storbudal, Kari Krigsvold.
Begraven Peder Enoddens Søn Jens 23 uger.

 

Budalen 1773

Dom: Sexages: confit 13.

Fest: Trinit. Confit 91.
Confirmerede 5 Drenge 8 Piger
Drenge.
1. Khristopher Siverts. Krigsvold 14 aar
2. Anders Pedersen Moen 15 aar
3. Peder Jonsen Einmoen 20 aar
4. Even Jensen Solumsvold 21 aar
5. Ingebrigt Olsen Hæsteflot 20 aar
Piger.
1. Ingebor Johans D: Bachen 16 aar
2. Gunil Joens D: Sverdal 17 aar
3. Gunil Hans D: Dyrvold 16 aar
4. Gollaug Hans D: ibid. 15 aar
5. Marit Arns D: Løkken 15 aar
6. Berit Eriks D: Brubach 16 aar
7. Ingebor Mathias D: Einmoe 16 aar
8. Anne Joens D: Sverdal 16 aar

Begravet. Fra Dom: Sexages: til Fest. Trinit: var følgende døde i Budalen:
Gjertrue Ivers D: Storøesæter 21 aar
Peder Storøes D: Gunille 3 aar
Even Hansen ibid. 13 aar
Gjertrud Einmoe 78 aar
Anne ibid. 51 aar
Ole Peders. Bierkaas 19 aar
Jens Anders. Hytten 9 aar
Esten Anders. ibid. 14@4@ aar
Anne Anders D: ibid. 11 aar
Daardie Knuds D: Einmoe 57 aar
Ole Raaphaugens 5 Børn:
Esten 6 aar
Hans 9 aar
Erik 7 maaneder
Marit 12 aar
Marit 4 aar
Peder Olsen Sverdal 6 aar
Gurue Ols D: 2 aar
Kjerstie Ols D: Haugen 72 aar

Trolovet Ingebrigt Malum, Pige Gurie Johans D: Bachen: Flmd: Peder Kiønaasen og Ole Mallum.

Dom 5 p. Trinit. Confit: 28. Introd: Peder Einoddens qvde.
Døbt Peder Einoddens D: Kiersten. Sp: Bersvend Osøjen, Giertru Brubach.
Copulerede: Ingebrigt Jensen Malum, Gurie Johans D: Bachen.

Dom: 16 p Trinit: Confit: 102.

Dom: 17 p Trinit. Begraven Marit Hagens D: Sverdal 59 aar.

Dom 3 Advent. Begraven Ole Ols. Storøe 56 aar.

 

Budalen 1774

Fest: Circumc: Confit: 25.

Dom: post Circumc: ogsaa holdet Gudstieneste.

Dom: Lætare: Confit: 19. Introd: Ole Liens, og Peder Sverdals qvdr.
Døbt Peder Sverdals S: Iver Sp: Joen Hestflaat, Ragnil ibid.
Ole Solums S: Peder. Sp: Ole Solum, Sirie Hestflot
Ole Haugen S: Ole. Sp: Hans Haugen, Giertru Bonæsvold
Ole Liens D: Kjerstie. Sp: Stephen Eenodd, Gunille Eenlie
Trolovet. Landværn Hans Pedersen Langrøe, Pige Kjerstie Joens D: Storbudal. Flmd: Lars Budal, Peder Einodden.

Dom: 3 p. Trinit. Confit: 87. Introd: Erik Krigsvolds, Ole Eenmoens, Iver Brandeggens og Ole Sørmoens qvder.
Døbt Ole Eenmoens S: Ole. Sp: Ingebrigt Eenlie, Gurie Eenodden.
Erik Krigsvolds D: Gunille. Sp: Johan Bakken, Gunil Krigsvold.
Iver Brandeggens D: Marit. Sp: Ole Moen, Karie Budahl.
Ole Sørmoens D: Marit. Sp: Peder Normoen, Berit Kiønaas.
Anders Sættereggens Dat: Gurie: Sp: Anders Foldstad, Gurue Vollum.
Begraven Stephen Eenoddens S: Ole, gl. 7 aar.

Fest. Joh: Baptist. Confit. 9. - Copuleret Landværn Hans Pedersen Langrøe, Pige Kjerstie Jens D: Store Budal.

Dom: 17 p: Trinit. Confit. 108. Introd: Ingebrigt Enliens, Stephen Enods og Anders Vollums qvder.
Døbt Stephen Enods S: Ole. Sp: Peder Birkaas, Ingebor ibid.
Anders Vollums D: Sirie. Sp: Jens Budal, Karie Sørmoen.
Ingebrigt Enliens D: Ingrie. Sp: Ole Hestflot, Ragnil ibid.


Oversikt Neste (1775-1784)